Aktualności - Miejska Górka

Wybory ławników

20.06.2011
0 0 0 0
Miejska Górka


Z końcem bieżącego roku kończy się kadencja ławników wybranych przez Radę Miejską w Miejskiej Górce na lata 2008-2011.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.  – Prawo o ustroju sądów powszechnych (D. U. z 2011 Nr 98, poz. 1070  z póź. zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, ustalił następującą liczbę ławników, którzy mają być wybrani przez Radę Gminy w Miejskiej Górce:

-         do Sądu Rejonowego w Rawiczu – 3 ławników,
-         do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie – 1 ławnik.
Termin zgłaszania kandydatów ma ławników na kadencję 2012-2015 przez uprawnione podmioty upływa 30 czerwca br. Kandydatów należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

Dokumenty wymagane przy zgłaszaniu kandydata na ławnika:

-         karta zgłoszenia kandydata na ławnika,do pobrania tutaj!

-         formularz – Krajowy Rejestr Karny,
-         oświadczenie dot. praw cywilnych i obywatelskich oraz zak. ust. uniem. wybór na ławnika,
-         oświadczenie dot. prowadz. postep. oskarż. publ. i przest. skarb. ,
-         oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej,
-         zaświadczenie lekarskie,
-         lista osób popierających kandydata.

 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4)jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.