Aktualności - Miejska Górka

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

21.06.2018
0 0 0 7
Miejska Górka

Sesja absolutoryjna, czyli jedno z najważniejszych posiedzeń Radnych, odbyła się w środę 14 czerwca w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. Sesja rozpoczęła się od wystąpienia Burmistrza, który złożył Radzie krótką informację z działalności międzysesyjnej. Poinformował również o aktualnych inwestycjach i tych, które rozpoczną się w najbliższym czasie.


Następnie Radni podjęli uchwały w sprawie:


- zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,


- wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2018/2019”,- zmiany uchwały o podziale Gminy Miejska Górka na okręgi wyborcze,- zmiany uchwały o podziale Gminy Miejska Górka na stałe obwody głosowania,- ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miejskiej Górki.


Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2017 rok przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński. Następnie Gerard Wawrzynek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedłożył opinię Komisji z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium.


Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów.


Na koniec sesji Radni podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu za 2017 rok oraz tę najważniejszą- w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok. Zarówno pierwszą jak i drugą uchwałę Radni podjęli jednogłośnie.


Zdjęcia